Инженерно осигуряване на настъпателния бой намеханизирания батальон

Инженерно осигуряване на настъпателния бой на механизирания батальон

 

         1. Цели и задачи на инженерното осигуряване настъпателния бой на МБ.

          Целта на инженерното осигуряване на настъпателния бой е създаване на  необходимите условия за своевременно и скрито придвижване, развръщане, маньовър и успешно изпълнение на бойните задачи, повишаване защитата на личния състав и бойната техника от всички средства за поразяване, както и да се нанесат загуби на противника и се възпрепятстват неговите действия.

         Основни задачи на инженерното осигуряване настъпателния бой на механизирания батальон произтичат от поставените цели и планираните действия на подразделенията, а те са:

         - инженерно разузнаване на противника и местността;

         - инженерно оборудване на районите заемани от подразделенията;

         - подготовка на пътища за маньовър, подвоз и евакуация;

         - прокарване на проходи в инженерните заграждения на противника и устройване на преходи през препятствия;

         - инженерно осигуряване форсирането на водна преграда;

         - инженерни мероприятия по маскировка на войските и ликвидиране последствията от ударите на противника.

         Характерът и обемът на задачите по инженерното осигуряване настъпателния бой на механизирания батальон зависят от условията в които предстои той да действа.

 

         2. Изпълнение на задачите по инженерното осигуряване.

          

                   2.1. Инженерно осигуряване подготовката и воденето на настъпателния бой от МБ.

         Основни задачи при инженерното осигуряване подготовката на боя от МБ са следните:

            - инженерно разузнаване на противника и местността;

            - инженерно оборудване на изходния район;

            - подготовка на пътища за маневриране, подвоз и евакуация;

            - устройване на проходи пред предния край на отбраната на противника;

            - оборудване и поддържане на преправи.

 

                   2.1.1. Инженерно разузнаване на противника и местността.

          Същото се организира за своевременно осигуряване на командира на батальона с данни за инженерните мероприятия на противника и за местността в направлението за настъпление.

    Разузнаването на инженерните мероприятия на противника се провежда с цел да се определят характерът и степента на инженерното оборудване на позициите и районите за разполагане на войските, системата на загражденията устроени пред предния край и в дълбочина на отбраната му. При разузнаване на местността в участъка за настъпление се установяват проходимостта й, характерът на препятствията, състоянието на пътищата, мостовете и преправите, наличието и състоянието на водоизточниците, наличието на строителни материали, а така също се определят нейните защитни и маскировъчни свойства.

         Инженерното разузнаване в МБ се води от разузнавателните дозори и командирите на подразделения при изпълнение на бойните им задачи. В батальона може да се създаде и инженерен наблюдателен пост.

         Командирът на МБ получава инженерно - разузнавателни данни и по пътя на личен оглед по време на рекогносцировката, а така също и от инженерно - разузнавателните органи на бригадата чрез бригадния инженер.

 

                   2.1.2. Инженерно оборудване на изходния район.

           Настъплението на батальона срещу отбраняващ се противник се провежда обикновено от изходен район. Неговото инженерно оборудване включва проверка и разминиране на местността, фортификационно оборудване, устройване на инженерни заграждения, подготовка и поддържане на пътища в района, оборудване на пункт за водоснабдяване и изпълнение на мероприятия по маскировка.

         Избирането на изходния район се извършва от рекогносцировъчна група като се извършва радиационно, химическо, бактериологическо и инженерно разузнаване.

         Задачата на инженерното разузнаване в този случай е да се проверят пътищата и местата за разполагане на подразделенията за наличие на мини, да се определят  границите на разрушенията, да се определи проходимостта извън пътищата и да се провери наличието и състоянието на водоизточниците.

          За наличие на мини се проверяват пътищата и полосата от местността с широчина 20-25 м по тяхното протежение. Освен това на проверка за наличие на мини и разминиране подлежат районите, които се заемат от мотопехотните роти, минохвъргачната батарея, противотанковия взвод, осигуряващите и усилващите подразделения. Проверката се извършва от сапьорно отделение с минотърсачни апарати и шишове. Едно сапьорно отделение може да разузнае изходния район на МБ за 4-5 часа. Разминирането се извършва от бригадните сапьори. Фортификационното оборудване започва незабавно със заемането на изходния район в последователност осигуряваща непрекъснато нарастване живучестта на личния състав и бойната техника.

          В районите за разполагане на първо място се оборудват окопи за дежурните огневи средства, единични окопи за охрана, съоръжение за защита на личния състав на КНП и медицинския пункт, укритие за личния състав и бойната техника.

         Впоследствие се извършва пълно оборудване на КНП, медицинския пункт на батальона и се устройват укрития за транспортните средства.

         Освен изходния район се подготвят пунктове за разузнаване и управления, огневи позиции за артилерийските подразделения, които се привличат за огнева подготовка на атаката и за огневите средства, определени за стрелба с право мерене.

    Фортификационното оборудване на изходния район на механизирания батальон се извършва от подразделенията, които го заемат. За механизиране на работите по фортификационното оборудване на основните обекти се привлича техническо отделение на инженеро-сапьорния взвод.

         Под система от инженерни заграждения се разбира устроените минно-взривни, невзривни заграждения и възлите от заграждения.

        Основа на системата от инженерни заграждения са многовзривните. Те се устройват на основните танкодостъпни направления пред изходния район на първоешелонните батальони. Минните полета са с малка плътност и втора степен на готовност. Пред второешелонните батальони могат само да се разузнаят местата за устройване на минни полета.

         Системата от инженерни заграждения се устройва със силите на собствения инженерно-сапьорен взвод и придадените инженерни подразделения на мотопехотните роти.

         В хода на настъпателния бой минновзривни заграждения устройва групата за миниране на батальона в състав две сапьорни отделения съответно на МТЛБ и автомобил от състава на батальонния инженерно-сапьорен взвод. Групата може да се използва за прикриване на открит фланг, спиране на противникова контраатака, осигуряване въвеждането на втория ешелон (резерва) на батальона или закрепване на овладян рубеж.

        Групата разполага с 550 бр. противникови мини на 2 бр. МТЛБ и автомобил, и може да заминира рубеж с фронт 1,0 км. за едно развръщане.

         В качеството на основни пътища в изходния район се използват съществуващите на местността. От тях се прокарват колонни пътища водещи до районите на ротите. Тази задача се изпълнява със сили на родовете войски.

         В изходния район за оборудване на пунктове за водоснабдяване се използват съществуващите шахтови кладенци или извори. Качествата на водата в тях подлежат на задължителен контрол, а пунктът за водоснабдяване е под постоянна охрана. При липса на водоизточници или когато те са негодни за използване се устройват пунктове за водоснабдяване със сили на бригадата. Денонощната потребност от питейна вода е 10 л на боец, 1,5 м3 на рота, 5-7 м3 за механизирания батальон.

         Изпълнението на мероприятията по маскировката се извършва със сили на родовете войски. Всички изработени съоръжения в изходния район щателно се маскират. Качеството на маскировката периодично се проверява и при необходимост се подменя маскиращия материал. Спазват се стриктно изискванията на светло- и звуко-маскировката.

 

                   2.1.3. Подготовка за пътища за маньовър, подвоз и евакуация.

          В изходния район на батальона в условията на средно-пресечена местност се подготвя и поддържа един фронтален път, а също така и колонни пътища за излизане на подразделенията от своите райони към фронталния път.

         От изходния район батальонът обикновено се изнася по един фронтален път до рубежа за развръщане в ротни колони, а от там до рубежа за развръщане във взводни колони - по един път на всяка рота. От рубежа за развръщане във взводни колони се обозначават направления за движение към проходите в загражденията пред предния край.

         При благоприятни условия и достатъчно количество на съществуващите пътища може да се подготви запасен фронтален път за батальона.

         Подготовката и обозначаването на пътищата започва веднага след заемане на районите от подразделенията и завършва 2-3 часа преди началото на настъплението.

         При подготовката на настъплението командирите на подразделения се запознават с направлението и обозначаването на пътищата за излизане на рубежа за атака и към проходите в минните полета.

         Когато МБ се изнася в състава на бригадата, пътищата от изходния район до рубежа за развръщане в батальонни колони се подготвят и поддържат със сили на старшия командир, а от рубежа за развръщане до рубежа за атака - със сили на прикриващите войски.

          При настъпление от непосредствено съприкосновение с противника пътищата с изходния район се подготвяне с собствени сили и с помощта на придадени инженерни подразделения.

         В хода на настъпателния бой количеството и направлението на пътища се определя от старшия командир, като се изхожда от бойния ред на механизирания батальон, проходимостта на местността извън пътищата и наличието на инженерни подразделения и техника за тяхното устройване. Обикновено за батальона се поддържа един маршрут преминаващ по съществуващи пътища. За поддържането му може да се сформира пътна група в състав сапьорно отделение и БАТ.

 

                    2.1.4. Устройване на проходи в загражденията и препятствията на  противника.

          В загражденията пред предния край на отбраната по време на огневата подготовка на атаката се устройват проходи. Броят им зависи от построението на бойния ред и от разполагаемите сили и средства. Когато мотопехотните подразделения в участъка на пробива атакуват на бойни машини на пехотата – разчета е по един проход на всяка бойна машина и танк. В останалите случаи проходите се устройват с разчет по един на атакуващ взвод.

         При атака в предбоен ред, количеството на проходите трябва да съответства на броя на колоните.

         Проходите се устройват със сили на старшия командир с широчина 6-8 м и се обозначават с едностранни знаци от двете страни през 15-20 м. За носене на комендантска служба на същите се заделят по 3-4 сапьори за всеки проход от сапьорните подразделения, които са ги устроили.

         Когато има придадени танкове, те се движат в челото на взводните колони с готовност да устройват проходи по комбиниран способ, т.е. с помощта на противоминен трал и удължен заряд.

         Удължените заряди се сглобяват в район естествено прикрит от противника около рубежа за развръщане във взводни колони. Условията на местността могат да наложат изместването му малко назад или напред от този рубеж. Закрепването му към танка се извършва от разчета, който е сглобил удължения заряд. Същият разчет уширява прохода след пропускането на атакуващите до 12 м, а при наличие на сили и средства до 30 м, след което поема комендантската служба, а на останалите проходи се снема.

         Проходите в собствените им минни полета се устройват преди започване на настъплението, обикновено ръчно с широчина до 12 м, след което се организира прикриването им с огън, а при необходимост бързото им затваряне.

          Дистанционно устроени заграждения се преодоляват от механизирания батальон самостоятелно. За целта се организира непрекъснато разузнаване и своевременно оповестяване. За преодоляването на дистанционно устроени минновзривни заграждения във всяка рота се формира нещатна разградителна група разполагаща с возими комплекти за разминиране (ВКР-2), а екипажите на БМП и танкове (ако има придадени) с возими комплекти (ВКР-1).

 

Наименование на средствата

Мярка

ВКР-1

ВКР-2

1

Взривни вещества

кг.

6

36

2

Електродетонатори

бр.

8

20

3

Капсул-детонатори

бр.

10

10

4

Огнепроводен шнур

м.

5

10

5

Сапьорен проводник

м.

50-100

100

6

Подривни машинки

бр.

1

1

7

Минни чанти

бр.

1

1

8

Кошки

бр.

2

5

9

Флагчета

бр.

12

24

10

Ел.фенери

бр.

1

2

 

  Преодоляването на дистанционно устроените заграждения се извършва по един от следните способи:

          - чрез обхождане на мините;

          - чрез визуално разузнаване и унищожаване на отделни мини;

          - с помощта на танк с БТУ и унищожаване на отделни мини;

          - чрез танк с трал и удължен заряд;

          - два танка с тралове;

          - танк с трал и уширяване на прохода;

          - по взривен способ с отделни заряди.

          Командирът на подразделение получил от наблюдателя или от старшия си началник данни за наличие на заграждения в зависимост от конкретните условия взема решения за преодоляването им.

          Препятствията и невзривните заграждения се преодоляват чрез устройване на проходи с използване на взривни вещества, удължени заряди, преходни мостчета, греди, машини и т.н.

    

                     2.1.5. Инженерно осигуряване форсирането на водна преграда.

           Водните прегради се форсират обикновено от движение. Ако форсирането от движение е неуспешно, или ако обстановката налага, то се извършва с развръщане на главните сили на бригадата до водната преграда и след допълнителна подготовка, в кратки срокове.

         Във всички случаи форсирането на водните прегради изисква щателна подготовка и провеждане на мероприятия с цел да не се допусне натрупване на личен състав и техника на преправите и да се спазват строго мерките за безопасност. Механизираният батальон форсира водната преграда в състава на главните сили на бригадата, а при действия като преден отряд или авангард - самостоятелно.

          На батальона от състава на главните сили на бригадата се определя участък за форсиране, който включва основни и запасни преправи. На батальонния участък се оборудва една десантна преправа за щатните БМП. В пределите на тази преправа и една десантна преправа на гъсенични плаващи транспортьори (ПТС) за преправяне на артилерията и друга бойна техника и една паромна за танкове. при форсиране с развръщане на главните сили на бригадата до водната преправа на батальона се определя изходен район за форсиране непосредствено до водната преграда или на разстояние указано от старшия командир.

         При твърдо дъно на преградата, допустими дълбочини и скорости на течението се оборудват преправи в брод, а за танкове - и под вода.

          На батальона се определят още изходен рубеж за форсиране (на разстояние 1-2 км), а при заемане на изходен район за форсиране непосредствено до водната преграда (на разстояние 100-300 м от водната линия) - район за качване (натоварване) на десантно-преправъчните средства - на 5-6 км от водната преграда.

         Инженерното оборудване на преправите включва:

         - разузнаване местността и разминиране на пътищата, бреговете и водната преграда в пределите на преправите;

         - подготовка на пътища, спускове към водата и изхода на противоположния бряг;

         - обслужване и поддържане на преправите;

         - подготовка на местата за натоварване на бойната техника;

         - почистване на трасето и обозначаване на преправите;

         - устройване укрития за личния състав на разчетите, обслужващи преправите и комендантско-регулировъчната служба;

         - организиране на комендантско-регулировъчна и спасително.-евакуационна служба;

          - провеждане на мероприятия по маскировка.

 

         Инженерното разузнаване се води от инженерно - разузнавателните органи на старшия командир, а за непосредствените нужди на батальона - от разузнавателен дозор.

         Разминирането се извършва също със сили на старшия командир, а когато батальонът форсира самостоятелно - със сили на разградителни групи и придадените инженерни подразделения.

         Широчината на проходите при скорост на течението до 1м/сек. е показана в таблицата.  

 

 

Вид преправа

Широчина на проходите при  широчина на водната преграда

 

до 100 м.

до 200 м.

повече от 200 м.

Десантна ПТС-БМП

40

60

80

Паромна ГСП

60

80

100

Брод

10

15

20

Под вода - танкове

25

40

50

                                  

      При действие като преден отряд или авангард МБ обикновено организира форсирането самостоятелно със собствени и придадени сили и средства, а в останалите случаи форсирането се организира от старшия командир, като батальонът използва преправите устроени от предните отряди.

         За създаването на стегната организация при форсирането и недопускане струпване на бойна техника на изходния бряг при изчакване на десантно-преправъчни средства, на базата на решението на командира на батальона, наличието на десантно-преправъчни средства и указанията по инженерното осигуряване, в щаба на батальона се разработва таблица-график за форсиране, а когато емкостта на преправата може да поеме цялата техника на батальона се изготвя разчет за товарене.

         

              2.1.6. Инженерни мероприятия по маскировката.

                Маскировката има за цел да скрие действителното разположение на подразделенията от разузнаването на противника във всичките му аспекти и да го заблуди относно построението на бойния ред и действията на батальона.

         Постигането на тези цели се извършва с използването на маскиращите свойства на местността, условията на ограничена видимост, използването на щатните и подръчни средства за маскировка на бойната техника, съоръженията, умело използване на димове за прикриване на маньовъра.

         За ликвидиране последствията от ударите на противника нанасяни по изходния район и при изнасяне към рубежа за атака със собствени сили и придадени инженерни подразделения се възстановяват пътищата за осигуряване изнасянето на подразделенията и се гасят или ограничават възникналите пожари.

        Механизираният батальон разполага организационно с инженерно-сапьорен взвод в чийто състав има две сапьорни отделения на МТЛБ и автомобил и едно позиционно отделение.

         Сапьорните отделения разполагат със 175 ПТМ и 200 други мини, а техническото отделение с ескаватор; ПЗМ, БАТ ВФС-2,5, електроагрегат и автомобил.

          С инженерно - сапьорния взвод командирът на батальона решава задачите по устройване на миновзривните заграждения и фортификационното оборудване. За изпълнение на тези задачи се привличат и 80 % от личния състав на батальона.

         За изпълнение на останалите задачи по инженерното осигуряване батальонът е необходимо да бъде усилен:

         - за формиране на разградителни групи в първоешелонните роти (по 1-2 на рота) ­с 2-6 сапо;

         - за формиране на пътна група – с 1-2 сапо.

         Най-често механизираният батальон ще бъде усилван с един сапв за формиране на разградителни групи. Останалите задачи подразделенията на батальона ще изпълняват самостоятелно.

 

         3. Организация на инженерното  осигуряване настъпателния бой на механизираният батальон.

          Организатор и отговорник за инженерното осигуряване в батальона е командирът на батальона. Той го организира въз основа на получената задача, указанията на старшия командир по инженерното осигуряване и решението за водене на настъпателния бой.

         Съгласно бойния устав при организиране на настъплението командирът на батальона, наред с другите въпроси е длъжен да уточни:

             - разположението на опорните пунктове и степента на инженерното им оборудване;

           - подстъпите към предния край на противниковата отбрана, наличието и характера на загражденията и препятствията, характера на местността на направлението за настъпление на батальона;

            - местата на проходите в загражденията и препятствията, времето за тяхното преодоляване (устройване) и организацията на комендантската служба;

            - маршрутите за изнасяне, рубежите за завръщане, за преминаване в атака и за безопасно отдалечение.

          При поставяне на задачите на инженеросапьорните подразделения в бойната заповед командирът на батальона указва мястото и времето за устройване на проходи в загражденията и препятствията пред предния край на противниковата отбрана, направлението за преместване в хода на боя и реда за устройване на проходи в заграждението на противника в дълбочината на неговата отбрана.

          При организиране на взаимодействието, командирът на батальона е длъжен:

              - да определи времето и реда за устройване на проходи в загражденията пред предния край на противниковата отбрана и в дълбочина, начините за тяхното обозначаване и организацията на комендантската служба.

              - да определи реда и способите за преодоляване на загражденията и препятствията;

           - да укаже реда и сигналите за откриване на огън от оръдията и танковете за поддържане на настъпващите подразделения при преодоляване на загражденията и препятствията;

             - да укаже силите и средствата за аерозолна маскировка при изнасянето и развръщането на батальона.

           При организиране на инженерното осигуряване командирът на батальона указва: характера, последователността и сроковете на фортификационното оборудване и маскировката на изходния район, които трябва да се прикрият със заграждения; количеството, мястото, времето за устройване на проходи в загражденията, реда за обозначаването им и пропускане на подразделенията през тях; реда за преодоляване от подразделенията на труднопроходими участъци от местността; местата, вида и времето за готовност на преправите; силите и средствата, които се привличат за изпълнение на задачите по инженерното осигуряване и реда за използване на собствените и придадените инженерни подразделения и инженерна техника.

         За инженерното осигуряване настъплението на механизирания батальон се поставят разнообразни задачи, които изискват съгласуваност в действията на родовете войски и инженерните подразделения и висока инженерна култура на общовойсковите командири.

{START_COUNTER}